Aktualności


wsteczWstecz

Poszukujemy rodzin wspierających

2021-01-12

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji!

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2020.821 t.j)


Zadaniem rodziny wspierającej jest aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami, modelowania prawidłowych postaw.

Rodzina wspierająca pomaga przede wszystkim na podstawie własnych, posiadanych zasobów i umiejętności, wiedzy z zakresu funkcjonowania rodziny i prawidłowego wychowywania dzieci.

Jest to forma pomocy rodzinom przeżywającym trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Rodziny wspierające we współpracy z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym pomagają konkretnej rodzinie:
• w opiece i wychowaniu dzieci,
• prowadzeniu gospodarstwa domowego,
• kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

Rodziną wspierającą może zostać rodzina lub osoba, która:
• ma stałe źródło utrzymania,
• ma pełnię władzy rodzicielskiej wobec wszystkich dzieci i prawidłowo realizuje obowiązki opiekuńczo-wychowawcze wobec własnych dzieci,
• uzyska zaświadczenie od lekarza rodzinnego o dobrym stanie zdrowia,
• przebywa na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
• członkowie rodziny nie byli skazani za przestępstwo umyślne.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:
• złożyć wniosek na rodzinę wspierającą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Niechlowie , w godzinach pracy: poniedziałek od 8.00–16.00, wtorek-piątek od od 7.00–15.00
• udzielić wywiadu w miejscu zamieszkania pracownikowi socjalnemu,
• uzyskać pozytywną opinię GOPS,
• uzyskać pozytywną opinię psychologa,
• podpisać umowę, na podstawie, której rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, po przeprowadzeniu w miejscu zamieszkania rodziny, rodzinnego wywiadu środowiskowego. Rodzina wspierająca zatrudniona jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej
mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie. Tel; 65 5435621

Więcej informacji można uzyskać u Asystenta Rodziny i Kierownika tutejszego GOPS.

Ogłoszenie o poszukiwaniu kandydatów jest ważne do odwołania.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Niechlowie. ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów, tel./faks (65)543-56-21

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji